fbpx

Hãy gửi cho Gavin Newsom một Thông Điệp.

Hãy gửi cho Gavin Newsom một Thông Điệp. Yêu cầu ông ta phải xin lỗi cho lời tuyên bố của ông ấy đã đổ lỗi cho ngành nail vì lây lan của COVID-19.

12866 Main Street, Suite 202, Garden Grove, CA 92840

714-786-8800

Send Me Text Updates!

Paid for by Janet Nguyen for Assembly 2020, FPPC ID# 1423259

Scroll to Top